خانواده و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایرانی - شهر من
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمان ثبت : شنبه 13 آذر‌ماه سال 1389 در ساعت 11:19 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : روژین نورجهان

عنوان : خانواده و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایرانی


خانواده و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایرانی
پروانه گلرد∗
چکیده: توجه به استعداد و نقش زنان در توسعهی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولتها در بحرانهای اقتصادی توانستهاند با اتخاذ تدابیر و سیاستهایی و با بهرهمندی از نیرویِ کار زنان بر بحرانهای جامعهی خود ف ایق آیند و درمسیر توسعه موفق شوند. تئوریهای اجتماعی بیان میدارند که محیط کار، خانواده و ساختار زندگی اجتماعی بردسترسی زنان به فرصتهای شغلی و عملکرد آنان مؤثر است. خانوادهها میتوانند فرصت ه ا ی ا محدودیت هایی رابه صورت عوامل بازدارنده یا تقویت کننده بهوجود آورند که بر روی کوشش های فرد ی زنان در کسب وکار تأثیرگذار
باشد. مقالهی حاضر شرایط خانوادگی زنان کارآفرین و حمایتهای خانوادهی زنان را از فعالیتهای کارآفرینانه ی آنان را مطالعه میکند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نیازهای اقتصادی خانواده مهم ترین عامل در ورود زنان به کارآفرینی محسوب میشود و بعد از آن، خانوادهی کارآفرین، حمایت عاطفی خانواده، فوت همسر، متارکه، حمایت مالی و در نهایت حمایت شبکهای خانواده از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعهی کارآفرینی زنان است.

واژههای کلیدی: زنان کارآفرین، توسعهی کارآفرینی، خانواده ، فعالیتهای کارآفرینانه.

فرستنده (میترا کمالی)


>دانلودpdf